Restrukturyzacja

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe skierowane jest do dłużników którzy z jednej strony nie są w stanie samodzielnie, bez udziału sądu dogadać się ze swoimi wierzycielami, a z drugiej strony struktura ich zadłużenia nie wskazuje na głęboką niewypłacalność, natomiast większość zobowiązań jest bezsporna.

W tym przypadku podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu procedura ta będzie mogła być wszczęta, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie będzie przekraczała 15 procent sumy wierzytelności uprawniających do głosowania za układem. Głosowanie wierzycieli o zatwierdzenie układu odbywa się przed na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym przez sąd a następnie po uwzględnieniu wniosku sąd wyznacza sędziego komisarza i nadzorcę sądowego.

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, dłużnik dołącza :

– odpis propozycji układowych

– wykaz wierzytelności spornych

– oświadczenie, że zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są prawdziwe i zupełne, a także dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w wysokości 3.000 PLN.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego skutkuje pełną ochroną przed egzekucjami wszczętymi przez wierzycieli objętych układem. Z kolei egzekucje prowadzone przez wierzycieli rzeczowych będą mogły być wstrzymane na 3 miesiące. W czasie tego postępowania dłużnik zachowuje zarząd nad całym majątkiem. Zarząd ten może być odebrany dłużnikowi gdy sąd stwierdzi, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu albo dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego komisarza albo nadzorcy sądowego. Przewidywany czas prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego to okres 3-4 miesięcy. Wniosek rozpatruje sąd w terminie jednego tygodnia od jego złożenia.