Faq

Jak założyć spółkę w Niemczech

Zakładanie spółek w Niemczech. Firma nasza z uwagi na bliskość granicy niemieckiej od wielu lat specjalizuje się w zakładaniu spółek w Niemczech. Zakładając z nami spółkę zyskujesz: Łatwiejszy dostęp do rynku unijnego działając jako spółka niemiecka. Wysoką kwotę wolną od podatku dochodowego (obecnie 9.744 EUR ). Brak obowiązku opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego. Łatwiejszy dostęp do funduszy europejskich i rynku finansowego. Oferujemy do sprzedaży gotowe zarejestrowane spółki jak i również zakładanie spółek celowych pod konkretne przedsięwzięcia oraz zapewniamy: Obsługę kancelarii prawniczej w języku polskim, Virtual Office w centrum Berlina pod prestiżowym adresem. Obsługę księgową i podatkową. Obsługę bankową VIP również w języku polskim, Doradztwo prawne i wsparcie menadżerskie w każdej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Przed założeniem spółki kompletujemy dokumenty i przygotowujemy umowę spółki i wszystkie niezbędne formularze potrzebne do jej rejestracji, również na życzenie w dwóch wersjach językowych niemieckim i polskim. Wszystkie formalności związane z sporządzeniem umowy i zarejestrowania spółki załatwiamy w czasie jednego spotkania w Berlinie. Zapewniamy bezpłatnie tłumacza, umawiamy wizytę w banku i u notariusza. Dokonujemy zgłoszenia w urzędzie podatkowym związanego z uzyskaniem numeru podatkowego oraz numeru VAT UE. Najbardziej popularną formą aktywności gospodarczej w Niemczech jest prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) odpowiednikiem angielskiej LTD czy amerykańskiej LLC.. Nasi klienci również często wybierają na początek inne prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej np: w formie spółki UG ( Haftungsbeschränkt ) w której wymagany jest niższy kapitał zakładowy. Niektórzy z nich decydują się jednak na bardziej zawansowane konstrukcje prawne takiej jak; spółki akcyjne AG czy spółki komandytowe GmbH & Co.KG połączone ze spółkami Gmbh w roli komplementariusza, w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej a gdyby one okazały się niewystarczające zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Tel: +48 601 634789

Spółka w Niemczech a zwrot podatku VAT

Spółka w Niemczech, głownie Gmbh i UG staje się coraz bardziej popularna alternatywą dla polskich firm. Dzieje się to z prozaicznej przyczyny która wydawałaby się nie mieć żadnego znaczenia a jednak ma. Polskie Urzędy Skarbowe coraz częściej wszczynają bezprzedmiotowe kontrole polskim podmiotom gospodarczym, zwracającym sie o zwrot podatku VAT. Kontrole te często rozpoczynają się dosłownie na kilka dni przed końcem ustawowego terminu w którym urząd zobowiązany jest takiego zwrotu dokonać. Urząd wszynając kontrolę wydaje decyję o przesunięciu zwrotu podatku o nastęny kolejny okres. Decyzja taka powoduje że płynność finansowa takiej firmy zdecydowani sie pogarsza. Obserwowany od lat exodus młodej części społeczeństwa polskiego do takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Holandia, Francja czy Niemcy, powoduje znaczący wzrost eksportu towarów znanych i lubianych marek z polskiego rynku do tych krajów. Podatek VAT zapłacony przez firmy się tym trudniące przy zakupie tych towarów wywożonych później za granicę podlega zwrotowi. Niestety polski przedsiębiorca staje się petentem we własnym kraju czekając na zwrot podatku VAT. Aby uniknąć takich sytuacji zakładane są firmy w Niemczech w formie niemieckiej spółki Gmbh albo niemieckiej spółki UG. W wyniku takiej operacji unikamy w ogóle podatku VAT zarówno przy zakupie jak i przy sprzedaży towarów. Niemieckie Spółki są bardzo dobrym rozwiązaniem przy prowadzeniu takiego biznesu. Gotowa spółka Niemcy

Spółka w Niemczech a odwrócony podatek VAT?

Od dnia 1 października 2014 roku, obowiązuje w Polsce nowela ustawy o podatku VAT, która ma za zadanie walkę z wyłudzeniami oszustwami podatkowymi. Chodzi w niej przede wszystkim o nadużycia w handlu tak zwanymi produktami wrażliwymi: paliwem, złotem, stalą sprzętem komputerowym i elektroniką. Nowela ta wprowadza tak zwaną solidarną odpowiedzialność podatkową polegającą na tym że jeżeli ktoś kupi towary z tej grupy a sprzedawca nie odprowadzi podatku to nabywca będzie musiał zapłacić podatek za niego. Włączenie natomiast do obrotu dodatkowego podmiotu zagranicznego, spowoduje że przepis ten nie będzie miał praktycznie zastosowania do spółki niemieckiej, a obrót gospodarczy tymi towarami będzie mniej ryzykowny pod względem sankcji podatkowych. Niebagatelną zaletą związaną z posiadaniem spółki w Niemczech jest fakt, że możemy fakturować usługi wykonywane w Polsce bez podatku VAT co korzystnie wpływa na cenę usług i oferta robi się konkurencyjna rynkowo. Mając spółkę w Niemczech możemy również opóźniać moment zapłaty podatku poprzez sprzedaż towaru pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi co najmniej w dwóch krajach. Gotowa spółka w Niemczech.

Jaka jest odpowiedzialność cywilna wspólników spółki Gmbh w Niemczech?

Niemiecka spółka Gmbh odpowiada wobec swoich wierzycieli w sposób nieograniczony całym majątkiem spółki. Zasadniczo udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem, chyba że zabezpieczyli oni zobowiązania spółki osobiście, na przykład przez przystąpienie do długu albo przez poręczenie. Udziałowcy mogą zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa o spółce Gmbh, a w szczególności, jeśli wzbogacą się oni kosztem spółki Gmbh (ukrywanie majątku przed wierzycielami, likwidacja działalności bez zachowania procedur, wycofywanie kapitału własnego z naruszeniem przepisów o spółce Gmbh). Należy również pamiętać, że członkowie zarządu spółki Gmbh ponoszą osobistą odpowiedzialność w przypadku naruszenia swoich obowiązków jako sumiennego kierownika przedsiębiorstwa. Zostaną również pociągnięci do osobistej odpowiedzialności w przypadku niezgłoszenia wniosku o upadłość w momencie upadłości spółki Gmbh, dokonywania płatności na rzecz spółki oraz wycofywania aktywów i wartości pieniężnych na rzecz wspólników spółki Gmbh. Jeżeli niemiecka spółka Gmbh stanie się niewypłacalna oraz nadmiernie zadłużona, wówczas członkowie zarządu zobowiązani są do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w terminie trzech tygodni. Jeżeli spółka Gmbh nie posiada już zarządu, obowiązek zgłoszenia upadłości przechodzi na udziałowców spółki.

Czy warto inwestować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UAE)?

RAK Offshore Companies (Ras Al-Khaimah ). Spółki zakładane w specjalnej strefie ekonomicznej RAK nie płacą podatku dochodowego od działalności spółki, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków od zysków kapitałowych. Mogą być w posiadaniu przez 100% kapitału obcego. Dyrektorem ( wymagany tylko jeden ) i sekretarzem może być ta sama osoba o dowolnej narodowości. ZEA nie mają umowy z Polska o udzielaniu informacji dotyczącej wymiany informacji podatkowej, natomiast mają umowę z Polska o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody tam uzyskane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Spółka może otworzyć rachunek w banku w UAE ale także w każdym innym banku na świecie. udziałowcy mogą transferować kapitał i zyski do każdego miejsca na świecie bez ograniczeń w dowolnej walucie. Nie ma dolnej granicy wymaganego kapitału akcyjnego. Jest natomiast ograniczenie co do prowadzenia działalności na terenie UAE dla spółek typu offshore, natomiast spółki holdingowe typu Free Zone taką działalność prowadzić mogą.

Niemiecka spółka GmbH jako komplementariusz spółki komandytowej Gmbh & Co. KG

Podobnie jak w europejskim systemie prawnym funkcjonuje w Niemczech spółka komandytowa w której komplementariuszem jest spółka GmbH. Zaletą tej spółki jest to, że spółka GmbH opodatkowana jest jak spółka kapitałowa a natomiast cała spółka jak spółka komandytowa. Poza tym odpowiedzialność wobec wierzycieli ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego spółki GmbH. Tym sposobem sama spółka płaci jedynie podatek od prowadzonej przez nią działalności a zyski i straty dzielone są na wspólników i podlegają ich osobistej stawce podatku dochodowego. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie odpowiedzialności wobec wierzycieli do wysokości kapitału spółki GmbH oraz jak najniższe możliwe obciążenie podatkiem osób fizycznych będących wspólnikami spółki. Istotna zaletą jest również fakt, że wspólnicy pełniący funkcję członka zarządu lub reprezentujący spółkę, nie muszą przyjmować na siebie niegraniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W rzeczy samej więc spółka GmbH & Co.KG jest spółką osobową z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niemiecka spółka GmbH czy spółka UG, którą wybrać?

Decydując się na założenie spółki w Niemczech możemy wybierać pomiędzy klasyczną spółką GmbH a tzw. Spółką Unternehmengesellschaft (w skrócie UG z dopiskiem haftungsbeschränkt). Spółka UG nie jest specjalną osobną formą prawną, ale szczególną modyfikacją spółki GmbH. Ma ona w praktyce ułatwić dostęp do spółki kapitałowej w szczególności podmiotom, które na początku potrzebują niewielkiego kapitału zakładowego, głównie w sektorze usług. Poza tym w spółce tej ustawodawca ograniczył możliwość wypłaty zysków rocznych w pełnej wysokości. Wymagane jest tworzenie rezerwy na kapitał zakładowy na który ma być przekazywane 25 % zysku do momentu zebrania minimalnej kwoty w wysokości 25.000 €. ( Ustawodawca nie określił tutaj okresu w jakim ten kapitał musi być zebrany. Jeżeli spółka podwyższy swój kapitał do kwoty 25.000 €, nałożone na spółkę obostrzenia przestają działać lecz spółka może nadal nosić nazwę UG haftungsbeschränkt. W przypadku spółki Gmbh minimalny kapitał zakładowy wynosi 25.000 €. Również kapitał zakładowy wspólnicy mogą pokrywać poprzez wnoszenie wkładów rzeczowych (aportów). Wkłady rzeczowe nie mogą przekraczać więcej niż połowę kapitału założycielskiego i przynajmniej 12.500 € musi być wniesione w gotówce. Wspólnicy mogą indywidualnie określać każdorazowo wysokość swoich udziałów. Każdy udział w spółce musi opiewać na kwotę co najmniej 1 € aby dostępne udziały mogłyby być w prostszy sposób dzielone, łączone ze sobą lub przenoszone pojedynczo lub w większej ilości na osoby trzecie. W spółce Gmbh ustawodawca reguluje zasady zastępowania kapitału własnego spółki poprzez udzielania spółce pożyczek przez udziałowców i kiedy on jest traktowany jako kapitał własny spółki i jaka jest odpowiedzialność tym kapitałem wobec wierzycieli. Generalnie istnieje zasada, że spółka odpowiada wobec wierzycieli w sposób nieograniczony swoim majątkiem Udziałowcy zasadniczo nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem, chyba że zabezpieczyli oni zobowiązania spółki swoim osobistym majątkiem lub naruszając prawo o spółkach Gmbh wzbogacą się kosztem spółki bezpodstawnie.

Co jest potrzebne do założenia spółki GmbH w Niemczech?

Firma nasza specjalizuje się w zakładaniu spółek w Niemczech. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, niemiecka spółka Gmbh jest odpowiednikiem angielskiej spółki LTD oraz amerykańskiej LLC), Minimalny kapitał zakładowy niemieckiej Spółki GmbH określony został na kwotę 25.000 €, natomiast do zgłoszenia i wpisu spółki do rejestru konieczna jest wpłata jedynie połowy kapitału zakładowego w kwocie 12.500 EUR. Wymagane jest również zatwierdzenie nazwy firmy przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową IHK. Następnie należy zgłosić niemiecką spółkę do rejestru HRB, założyć rachunek bankowy oraz ustalić siedzibę spółki. Należy również dokonać wpisu przedmiotu działalności spółki do ewidencji gospodarczej prowadzonej prze jednostkę terenowej administracji. Umowa niemieckiej spółki musi zawierać minimum treści wymaganej w par. 3 ustawy o GmbH, być podpisaną przez wszystkich wspólników oraz notarialnie poświadczoną. Możliwe jest jej podpisanie przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika nieobecnego wspólnika. GmbH musi już w fazie tworzenia wyznaczyć osobę reprezentującą niemiecką spółkę na zewnątrz, czyli zarządcę (Geschäftsführer), który podejmie dalsze działania prowadzące do rejestracji spółki. Wyznaczenie takiej osoby jest możliwe już w momencie sporządzania umowy spółki GmbH bądź później poprzez specjalną uchwałę wspólników. Niemiecka Spółka GmbH staje się osobą prawną dopiero w momencie wpisu do rejestru handlowego. Do zgłoszenia wniosku o wpis rejestrowy jest uprawniony wyłącznie prezes (Geschäftsführer), a w przypadku kilku zarządców (zarządu), zgłoszenie musi nastąpić łącznie przez nich wszystkich, nawet jeżeli każdy z nich upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. Ich podpisy na dokumentach rejestrowych muszą być uwierzytelnione przez notariusza, który w formie elektronicznej przesyła dokumenty do rejestru handlowego. Podobnie jak w innych krajach europejskich, w czasie pomiędzy podpisaniem umowy spółki a jej wpisem do rejestru za zobowiązania spółki odpowiada jej zarząd swoim osobistym majątkiem. Do rozpoczęcia działalności nowoutworzonej spółki Gmbh konieczne jest zgłoszenie do urzędu skarbowego, zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji, założenie konta bankowego, zgłoszenie do izby handlowej.

Spółki niemieckie – jakie są?

Jest wiele pytań o spółki w Niemczech, więc postaramy opisać je po kolei. Nie będziemy omawiać tutaj działalności prowadzonych przez osoby fizyczne a jedynie spółki kapitałowe. Spółka UG (beschränkterhaftung) odpowiednik spółki GmbH, działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tą różnicą że kapitał założycielski 25.000 € nie jest wymagany, natomiast należy go uzupełnić w kolejnych latach odpisując 25 % zysku spółki. Po osiągnięciu wymaganego kapitału może zostać na wniosek, przekształcona w spółkę GmbH. Przy założeniu spółki wymagana jest forma aktu notarialnego oraz opinia właściwej Izby Handlowej. Spółka może mieć jednego wspólnika lub więcej, za zobowiązania spółki odpowiada zarząd, który może być jedno lub wieloosobowy. Przy prowadzeniu spraw spółki stosuje się przepisy dotyczące spółek GmbH. Spółka GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung ) spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Ta Niemiecka spółka posiada osobowość prawną a sprawami spółki kieruje zarząd, który może być jedno lub wieloosobowy. Minimalny kapitał zakładowy to kwota 25.000 €, który musi być wniesiony przed rejestracja spółki, przy czym udziały objęte przez każdego założyciela musza być większe niż 100 €. Tak samo jak w innych krajach europejskich, niemiecka spółka GmbH podlega wpisowi do rejestru sądowego. Spółki takie powołuje się do prowadzenia interesów w większym rozmiarze również w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej wspólników. Organami w niemieckiej spółce podobnie jak w spółkach polskich są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Niemiecka spółka AG (Aktiengesellschaft) odpowiednik europejskiej spółki akcyjnej, której funkcja polega na koncentrowaniu kapitału w celu realizacji wspólnych większych przedsięwzięć gospodarczych. Spółka Akcyjna (AG) posiada osobowość prawną i odpowiada tylko z majątku spółki oraz jest spółką prawa handlowego i podlega przepisom ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesellschaftsgesetz). Powoływanie spółek AG jest w prawie niemieckim kompleksowo uregulowane w obowiązujących przepisach prawa. Kapitał założycielski niemieckiej spółki AG wynosi 50.000 € oraz więcej i powstaje wskutek objęcia akcji przez założycieli spółki w zamian za ich wkłady. Wpis do rejestru następuje po zebraniu kapitału zakładowego, złożenia sprawozdania założycielskiego, powołania Rady Nadzorczej i uzyskania pozytywnej opinii właściwej Izby Handlowej. Po rejestracji przez Sąd niemiecka spółka AG uzyskuje osobowość prawną, może emitować akcje. Organami niemieckiej spółki AG są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wniesionego kapitału akcyjnego oraz osiągają zyski w postaci dywidendy.

Jakie korzyści płyną z posiadania firmy w Niemczech?

Firma w Niemczech w formie niemieckiej spółki kapitałowej jest niewątpliwie dobrym rozwiązaniem dla osób chcących działać bezpośrednio na rynku niemieckim. Prowadząc tam działalność gospodarczą możemy liczyć na wiele ulg w porównaniu z prowadzeniem firmy poza UE. Firma w Niemczech gwarantuje nam również łatwiejszy dostęp do zleceń na rynku niemieckim. Korzystamy również na podatkach, ponieważ kwota wolna od podatku jest tam zdecydowanie wyższa niż w innych krajach Europy wschodniej i wynosi tam ( 8.472 € ) na rok 2016 . Poza tym możemy liczyć na wiele ulg zatrudniając pracowników, łatwiejszy też jest dostęp do funduszy unijnych. Korzystamy również z bezpłatnych szkoleń dla zatrudnionych pracowników łącznie z darmowa nauka języka niemieckiego. Znacznie łatwiej jest rozliczać tam samochód służbowy oraz łatwiej jest rozliczyć podatek VAT od jego zakupu.

Zakładanie firmy w Niemczech – jak zacząć?

Założenie firmy w Niemczech dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest trudną sprawą i odbywa się podobnie jak w innych krajach europejskich. Zgłaszamy w odpowiednim urzędzie chęć prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz przystępujemy do ubezpieczenia społecznego. Następnie rejestrujemy się w Urzędzie Finansowym i już możemy prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast założenie niemieckiej spółki UG lub niemieckiej spółki Gmbh ( odpowiednik angielskiej LTD i amerykańskiej LLC ) wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, uzyskanie zatwierdzenia nazwy spółki przez właściwą Izbę Gospodarczą ( IHK ). Następnie należy uzyskać wpis do właściwego rejestru sądowego. Po wpisaniu niemieckiej spółki do rejestru sądowego zgłaszamy spółkę w lokalnej ewidencji działalności gospodarczej ( Gewerbe ) w zakresie w którym planujemy prowadzenie działalności. Po zgłoszeniu w ewidencji gospodarczej, meldujemy spółkę niemiecką w Urzędzie Finansowym i po tym możemy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Firma nasza świadczy kompleksowe usługi przy zakładaniu firm w Niemczech. Umawiamy terminy u notariusza niemieckiego celem sporządzenia umowy spółki niemieckiej , nadzorujemy cały proces rejestracji spółek w Niemczech, łącznie ze sprawdzeniem nazwy firmy czy dana nazwa nie figuruje już w niemieckim rejestrze sądowym. Pomagamy w założeniu konta w banku oraz w podpisaniu umowy z biurem rachunkowym i Virtual Office. Generalnie możemy pomagać naszym klientom podczas prowadzenia działalności i wszystko może odbywać się w języku polskim. Gdy klient nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy w Niemczech możemy również delegować pracowników naszej firmy do zarządu zakładanej przez Państwa spółki w Niemczech.

Jak szybko po zakupie gotowej spółki w Niemczech można rozpocząć prowadzenie działalności?

Zakup udzialów w gotowej spółce w Niemczech bardzo często wiąże się ze zmianami w zarządzie spółki. Zmiany te wprowadza naotariusz w dokumentach podczas ustanawinia nowego zarządu i wysyła je do sądu rejestrowego celem wprowadzenia ich w rejestrze HRB. Praktycznie po tej operacji nowy zarząd już może reprezentować spółkę na zewnątrz i skutecznie zaciągać zobowiązania. Niestety wiele banków w Niemczech zajmuje inne stanowisko niż to wprost wynika z obowiązujcych przepisów, ponieważ niektóre banki wymagają aktualnych wypisów z rejestu HRB aby dopisać osoby z nowego zarządu jako uprawnione do dysponowania rachunkiem bankowym, twierdząc zatem, że dokumenty od notariusza potwierdzające tą zmianę są niewystarczające.

Jakie podatki płaci spółka komandytowa?

Spółka komandytowa płaci Podatek od towarów i usług VAT jeżeli jest płatnikiem tego podatku. Natomiast sama spółka komandytowa nie płaci podatku dochodowego ponieważ nie jest płatnikiem ani CIT ani PIT. Komplementariusze i komandytariusze rozliczają te podatki odrębnie.

Jakie są koszty założenia spółki komandytowej?

Podstawowe koszty to koszty zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, następnie koszt wypisów i potwierdzenia podpisów. Razem około 400-500 PLN w zależności od notariusza. Koszty wpisu do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym to koszt 1.000 PLN. Należy doliczyć do tych kosztów koszt naszego wynagrodzenia w kwocie 1.000 – 2.000 PLN w zależności od stopnia skomplikowania czynności oraz ilości pracy do wykonania.

Jak długo trwa założenie spółki z o.o.?

Sama rejestracja spółki przez Sąd Rejestrowy trwa około 3 tygodnie. Natomiast wczesniej należy udać sie do notariusza, gdzie należy zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Nastepnie z wypisami i potwierdzonymi wzorami podpisów wszystkich członków zarządu należy złożyc wniosek o rejestrację spółki. Jeżeli nie będzie błędów i sąd nie zwróci dokumentów, cały proces trwa od 4 do 6 tygodni. Przez okres od zawarcia umowy spółki do dnia rejestracji, spółka z o.o. może działać jako spółka z o.o. w organizacji. W okresie tym reprezentowana jest przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Jakie wybrać postępowanie restrukturyzacyjne ?

Nowe Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne weszły do naszego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Obowiązujące dzisiaj przepisy dają dłużnikowi, czy zagrożonej firmie większe szanse obrony przed przejęciem jego firmy przez syndyka i bardzo częstej wyprzedaży majątku po nieadekwatnych do wartości rynkowej cenach w celu zaspokojenia wierzycieli. Nowo uchwalone przepisy są wyrazem krytycznego spojrzenia na dotychczas obowiązujące w polskim porządku prawnym zasady i procedury wdrażane wobec podmiotów które znalazły się w tarapatach finansowych. Zmieniła się filozofia postępowania wobec podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. Miejsce dotychczasowej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zajęły dwa odrębne akty prawne: prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych i wyraźne odróżnienie procedur naprawczych od odrębnego postępowania upadłościowego. Ustawodawca na pierwszy plan wprowadził politykę nowej szansy poprzez wprowadzenie prawnego wachlarza procedur naprawczych i oddłużeniowych. Procedury te w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorcy mają zapewnić mu najwłaściwsze dla niego rozwiązanie problemu z niewypłacalnością przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli.
Dzisiejsze narzędzia prawne wprowadzone do polskiego prawa gospodarczego pozwalają dłużnikowi dokonać restrukturyzacji przedsiębiorstwa na drodze:
– postępowania o zatwierdzenie układu
– przyspieszonego postępowania układowego
– postępowania układowego
– postępowania sanacyjnego
Celem tych postępowań jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji. Ta ostatnia odbywa się poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego poprzez przeprowadzenie bardzo głębokich działań restrukturyzacyjnych w tym pełnej ochrony przed egzekucjami.
Ponadto zostało wprowadzona do postępowania restrukturyzacyjnego procedura przygotowanej likwidacji zaczerpnięta z rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich i USA w formule „ Pre-pack”. Procedura ta polega na tym, że inwestor pod nadzorem sądu kupuje nieobciążone już przedsiębiorstwo lub jego wydzieloną część.
Firma nasza zajmuje się:
– przygotowaniem oraz pomocą przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością w przygotowaniem wniosku do sądu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na każdym jego etapie
– przygotowaniem propozycji układowych
– sporządzeniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego
– sporządzeniem wykazu aktualnego stanu majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników.
– sporządzeniem dokumentów finansowych niezbędnych do wszczęcia procesu restrukturyzacji.
– sporządzeniem wykazu wierzytelności wraz ze spisem wierzycieli, w tym wierzytelności spornych oraz ustaleniem sum każdej z nich.
– reprezentacji dłużnika, jako pełnomocnik prawny na każdym etapie postępowania przed sądem, organami administracji państwowej oraz organami skarbowymi.
– składaniem wniosków restrukturyzacyjnych w imieniu dłużnika.
Zatrudniamy prawników oraz biegłych rewidentów mających bogate doświadczenie w tej materii a także w miarę potrzeby współpracujemy z kancelariami prawniczymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów naprawczych przedsiębiorstw. Szybkie wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego zapewnia natychmiastową ochronę przed prowadzonymi przez wierzycieli postępowaniami egzekucyjnymi które zostają zawieszone z mocy prawa, a dokonane zajęcia rachunków bankowych zostają uchylone przez sędziego komisarza. Możliwe jest także zawieszenie postępowania egzekucyjnego już na etapie badania wniosku oraz uchylenie zajęcia rachunków bankowych. Nowe prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją. Wskazuje, że w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny.

Dlaczego postępowanie o zatwierdzenie układu ?

Postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najbardziej elastyczną oraz odformalizowaną procedurą w całym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Procedura ta została przewidziana dla przedsiębiorców którzy w zasadzie jeszcze regulują swoje zobowiązania ale spodziewają się, że w najbliższym czasie mogą popaść w poważne kłopoty finansowe. Przy tym postępowaniu dłużnik ma bardzo dużą kontrolę nad firmą i przebiegiem samego procesu. Przesłanką do wdrożenia tego postępowania jest spełnienie warunku aby suma wierzytelności spornych uprawniająca do głosowania nad układem, nie przekraczała 15 procent ogólnej sumy wierzytelności. Najważniejszą zaś cechą tego postępowania jest przyznanie uprawnienia dłużnikowi do samodzielnego zbierania głosów wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu ( 2/3 wszystkich wierzytelności). Tym sposobem dłużnik zyskuje możliwie szeroką elastyczność w dochodzeniu do porozumienia z wierzycielami, a w istocie od przyjętej przez niego strategii oraz aktywności, zależy powodzenie całego postępowania.
Ustawodawca pozostawił dłużnikowi swobodę w wyborze doradcy restrukturyzacyjnego, który po zatwierdzeniu układu przez sąd staje się automatycznie nadzorcą układu. Nadzorca nie ogranicza dłużnika w zarządzaniu majątkiem, zarząd nim w tym postępowaniu pozostaje przy dłużniku. Nadzorca pełni tutaj tylko rolę kontrolną i doradczą, natomiast dłużnikowi grozi odpowiedzialność karna w razie zatajenia istotnych faktów lub nieudostępniania dokumentów czy składanie nieprawdziwych oświadczeń woli. Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu w ciągu dwóch tygodni. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia z większością swoich wierzycieli bez udziału sądu, a przy tym wykazują się odpowiednią determinacją w przeprowadzaniu restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa. Przewidziane ustawą rozwiązania mają natomiast zapewnić zarówno szybkość i efektywność procedury, jak również możliwie najpełniej zabezpieczyć prawa wszystkich wierzycieli dłużnika także tych niechętnych, którzy głosowali przeciwko układowi. Postępowanie to ma pewne plusy i minusy. Zaletą tego postępowania jest możliwość samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Dłużnik przedstawia wierzycielom karty do głosowania, zawierające, zawierające określone sposoby restrukturyzacji ( propozycje układowe ). Głosy zbierane są w formie pisemnej. Kolejną zaletą jest pozostawienie dłużnikowi uprawnienia do zarządzania majątkiem i dokonywania wszelkich czynności zarządu, również czynności przekraczających zwykły zarząd. Poza tym całe postępowanie jest poufne na etapie przesądowym, zaś etap sądowy trwa bardzo krótko. Postępowanie pozwala zminimalizować negatywny przekaz rynkowy związany z kryzysem w przedsiębiorstwie. Natomiast główną wadą jest brak ochrony majątku dłużnika przed windykacją. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu, zatem nie można zawiesić egzekucji należności ani też uchylać zajęć rachunków bankowych. Oznacza to, że do momentu zatwierdzenia układu wierzyciel może egzekwować swoje należności bez ograniczeń. Dopiero po zatwierdzeniu układu prowadzone postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a wszczęcie egzekucji jest niedopuszczalne.

Jakie są zalety przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ?

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Skierowane jest do dłużników którzy z jednej strony nie są w stanie samodzielnie, bez udziału sądu dogadać się ze swoimi wierzycielami, a z drugiej strony struktura ich zadłużenia nie wskazuje na głęboką niewypłacalność, natomiast większość zobowiązań jest bezsporna. W tym przypadku podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu procedura ta będzie mogła być wszczęta, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie będzie przekraczała 15 procent sumy wierzytelności uprawniających do głosowania za układem. Głosowanie wierzycieli o zatwierdzenie układu odbywa się przed na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym przez sąd a następnie po uwzględnieniu wniosku  sąd wyznacza sędziego komisarza i nadzorcę sądowego. Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, dłużnik dołącza odpis propozycji układowych, wykaz wierzytelności spornych oraz oświadczenie, że zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są prawdziwe i zupełne. Dołącza również dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w wysokości 3.000 PLN. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego skutkuje pełną ochroną przed egzekucjami wszczętymi przez wierzycieli objętych układem. Z kolei egzekucje prowadzone przez wierzycieli rzeczowych będą mogły być wstrzymane na 3 miesiące a wierzyciel zabezpieczony rzeczowo na majątku dłużnika może po upływie tego okresu prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. W czasie tego postępowania dłużnik zachowuje zarząd nad całym majątkiem. Zarząd ten może być odebrany dłużnikowi gdy sąd stwierdzi, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu albo dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego komisarza albo nadzorcy sądowego. Przewidywany czas prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego to okres 3-4 miesięcy. Wniosek rozpatruje sąd w terminie jednego tygodnia od jego złożenia. Zaletą tego postępowania jest, że dłużnik z dniem otwarcia postępowania uzyskuję ochronę majątku w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a ich wszczęcie po otwarciu postępowania jest niedopuszczalne. Następna zaletą jest to, że krótki czas trwania postępowania pozwala uniknąć stygmatyzacji dłużnika związanej z występowaniem w obrocie pod dotychczasową firmą z dopiskiem „ w restrukturyzacji „. Nadzorca może wyrazić również zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, co znacznie poprawia proces decyzyjny podczas trwania postępowania układowego jak również w pływa na poprawę bieżącej działalności i terminowe regulowanie zobowiązań. Wadą tego postępowania natomiast jest brak ochrony dłużnika po upływie okresu zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika mogą prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia, który jest niezbędny do prowadzenia przez niego działalności. Również zbyt długi czas swoistego zawieszenia pomiędzy nieprawomocnym postanowieniu o umorzeniu nieudanego postępowania restrukturyzacyjnego a ogłoszeniem upadłości może tu być istotną wadą tego postępowania.

Jakie korzyści płyną z postępowania układowego ?

Postępowanie układowe skierowane jest do przedsiębiorców których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 procent sumy wierzytelności uprawniających do głosowania za układem. Jest adresowane zarówno do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i tych już od dawna niewypłacalnych, ale z widokiem na dalsze funkcjonowanie i generowanie zysku pozwalającego przynajmniej na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania. W przypadku postępowania układowego sąd może już na etapie badania wniosku zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez wierzycieli objętych układem oraz uchylić zajecie rachunków bankowych, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. We wniosku o otwarcie postępowania układowego konieczne jest także uprawdopodobnienie przez dłużnika zdolności do zaspokajania bieżących kosztów postępowania oraz powstałych w jego trakcie zobowiązań. Dłużnik w tym postępowaniu zachowuje zarząd nad swoim majątkiem jednak pod ścisłą kontrolą sędziego komisarza oraz nadzorcy sądowego. Zarząd ten może być mu odebrany w analogicznych przypadkach jak podczas prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego. Dłużnik ma prawo do wyboru nadzorcy sądowego jeżeli uzyska poparcie ze strony wierzycieli, mających łącznie co najmniej  30 procent ogólnej sumy wierzytelności oraz braku uzasadnionych przyczyn podważających rękojmię należytego wykonania obowiązków przez nadzorcę. Postępowanie objęte tą procedurą będzie się toczyć przez 8-10 miesięcy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie dwóch tygodni od jego złożenia. Z chwilą otwarcia postępowania układowego majątek dłużnika staje się masą układową, a dłużnik nie będzie miał możliwości zaspokajania zobowiązań objętych układem, ani obciążania swojego majątku. Nadzorca w terminie trzydziestu dni po otwarciu postępowania układowego sporządza spis inwentarza, który służy ustaleniu składu masy układowej oraz oszacowaniu wartości składników masy. W tym samym terminie nadzorca składa plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Niewątpliwą korzyścią dla dłużnika w porównaniu z postępowaniem sanacyjnym, jest fakt, że zasadniczo zarząd nad przedsiębiorstwem powinien zostać w jego rekach jedynie w wyjątkowych sytuacjach zostanie on przez sąd przekazany w ręce zarządcy. Z chwilą otwarcia postępowania układowego zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem. Nowych egzekucji wszczynać nie można. Jest to regulacja korzystna dla dłużnika gdyż pozwala na prowadzenie w niezakłóconych warunkach negocjacji z wierzycielami celem wynegocjowania optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia. Wierzyciele natomiast mają realny wpływ na przebieg postępowania w ramach rady wierzycieli, którą sędzia komisarz może powołać zarówno z urzędu, jak i na wniosek dłużnika lub co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej jedną piątą część sumy wierzytelności. Zadaniem rady jest między innymi kontrola czynności nadzorcy sądowego oraz udzielanie zgody na dokonywanie czynności , które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli.

Kiedy postępowanie sanacyjne ?

Postępowanie sanacyjne z założenia jest przeznaczone dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością i jako takie zmierza do restrukturyzacji ich zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Postępowanie to daje możliwość prowadzenia zaawansowanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach funkcjonowania, zaczynając od restrukturyzacji zobowiązań poprzez restrukturyzację składników majątku i zatrudnienia. Jednocześnie na dłużnika zostaje nałożonych wiele ograniczeń, między innymi brak prawa do zrządzania majątkiem. Jest on także poddany permanentnemu nadzorowi ze strony wierzycieli, zarządcy oraz sędziego komisarza. Wszelkie niedogodności są jednak rekompensowane samym celem postępowania sanacyjnego, które w przeciwieństwie do likwidacji majątku realizuje wiodącą w prawie restrukturyzacyjnym politykę nowej szansy i pozwala dłużnikowi na powrót włączyć się do rynkowej rywalizacji. Sanacja to także okazja dla wierzycieli zainteresowanych przejęciem kontroli nad majątkiem dłużnika, w tych wszystkich wypadkach, gdy utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu jest korzystniejsze niż upadłość, a na przykład zachodzi konieczność rozwiązania niekorzystnych kontraktów, bez związania którymi dłużnik będzie mógł wrócić na tory niezakłóconego funkcjonowania. Postępowanie sanacyjne jest głównie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie osiągnąć porozumienia z wierzycielami w ramach pozostałych postępowań. Zasadniczo będą to dłużnicy o dużym stopniu zadłużenia i znacznej liczbie wierzycieli, których oddłużenie wymaga głębszej restrukturyzacji. W tym postępowaniu sąd odbiera zarząd dłużnikowi i ustanawia zarządcę oraz sędziego komisarza. Postępowanie objęte tą procedurą będzie się toczyć od roku do dwóch lat. Sąd rozpatruje wniosek na wyznaczonej w tym celu rozprawie i wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi pełna ochronę przed egzekucją również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo jak i również wierzytelności poza układowych. Dłużnik może zbywać zbędny majątek na zasadach analogicznych jak w postępowaniu upadłościowym , czyli w stanie wolnym od obciążeń, co niewątpliwie ułatwia i przyspiesza sprzedaż takiego majątku. Niewątpliwymi zaletami postępowania sanacyjnego jest niedopuszczalność skierowania egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, również egzekucji zobowiązań nieobjętych układem – w tym powstałych po otwarciu sanacji oraz zabezpieczonych rzeczowo. Postępowanie sanacyjne daje możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla przedsiębiorcy kontraktów beż względu na określony w nich tryb zmierzający do wcześniejszego rozwiązania danego kontraktu. Możliwość rozwiązania umów o pracę bez ograniczeń podmiotowych, co umożliwia racjonalizację struktury zatrudnienia i pozostawienie kadry niezbędnej do prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Natomiast zasadniczymi wadami postępowania sanacyjnego wynikającego z faktu niedopuszczalności egzekucji, wywołanie obaw przed współpracą z dłużnikiem gdzie występują wymuszone zachowania np. żądania przedpłat czy innych zabezpieczeń na dostarczane towary czy usługi. Sytuacje takie mają zasadniczy wpływ na utrzymanie płynności finansowej. Ponadto następuje utrata pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez ograniczenie a nawet pełne odebranie zarządu własnego dłużnika co również przekłada się praktycznie na utratę szans pozyskania jakiegokolwiek nowego finansowania w bankach.