Restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne

Dotychczasowe przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego z dniem 1 stycznia 2016 roku zostały zastąpione dwoma odrębnymi aktami prawnymi, Prawem restrukturyzacyjnym oraz Prawem upadłościowym.

Obowiązujące dzisiaj przepisy dają dłużnikowi, czy zagrożonej firmie większe szanse obrony przed przejęciem jego firmy przez syndyka i bardzo częstej wyprzedaży majątku po nieadekwatnych do wartości rynkowej cenach w celu zaspokojenia wierzycieli.Dzisiejsze narzędzia prawne wprowadzone do polskiego prawa gospodarczego pozwalają dłużnikowi dokonać restrukturyzacji przedsiębiorstwa na drodze:

– postępowania o zatwierdzenie układu

– przyspieszonego postępowania układowego

– postępowania układowego

– postępowania sanacyjnego

Ponadto zostało wprowadzona do postępowania restrukturyzacyjnego procedura przygotowanej likwidacji zaczerpnięta z rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich i USA w formule „ Pre-pack”. Procedura ta polega na tym, że inwestor pod nadzorem sądu kupuje nieobciążone już przedsiębiorstwo lub jego wydzieloną część.

Firma nasza zajmuje się:

– przygotowaniem oraz pomocą przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością w przygotowaniu wniosku do sądu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na każdym jego etapie

– przygotowaniem propozycji układowych

– sporządzeniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego

– sporządzeniem wykazu aktualnego stanu majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników.

– sporządzeniem dokumentów finansowych niezbędnych do wszczęcia procesu restrukturyzacji.

– sporządzeniem wykazu wierzytelności wraz ze spisem wierzycieli, w tym wierzytelności spornych oraz ustaleniem sum każdej z nich.

– reprezentacji dłużnika, jako pełnomocnik prawny na każdym etapie postępowania przed sądem, organami administracji państwowej oraz organami skarbowymi.

– składaniem do sądu wniosków restrukturyzacyjnych w imieniu dłużnika.

Zatrudniamy prawników oraz biegłych rewidentów mających już duże doświadczenie w tej materii a także w miarę potrzeby współpracujemy z kancelariami prawniczymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów naprawczych przedsiębiorstw.

Szybkie wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego zapewnia natychmiastową ochronę przed prowadzonymi przez wierzycieli postępowaniami egzekucyjnymi które zostają zawieszone z mocy prawa, a dokonane zajęcia rachunków bankowych zostają uchylone przez sąd. Możliwe jest także zawieszenie postępowania egzekucyjnego już na etapie badania wniosku oraz uchylenie zajęcia rachunków bankowych.