Restrukturyzacja

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe skierowane jest do przedsiębiorców których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 procent sumy wierzytelności uprawniających do głosowania za układem.

Jest adresowane zarówno do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i tych już od dawna niewypłacalnych, ale z widokiem na dalsze funkcjonowanie i generowanie zysku pozwalającego przynajmniej na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

W przypadku postępowania układowego sąd może już na etapie badania wniosku zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez wierzycieli objętych układem oraz uchylić zajecie rachunków bankowych, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. We wniosku o otwarcie postępowania układowego konieczne jest także uprawdopodobnienie przez dłużnika zdolności do zaspokajania bieżących kosztów postępowania oraz powstałych w jego trakcie zobowiązań.

Dłużnik w tym postępowaniu zachowuje zarząd nad swoim majątkiem jednak pod ścisłą kontrolą sędziego komisarza oraz nadzorcy sądowego. Zarząd ten może być mu odebrany w analogicznych przypadkach jak podczas prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego.

Dłużnik ma prawo do wyboru nadzorcy sądowego jeżeli uzyska poparcie ze strony wierzycieli, mających łącznie co najmniej 30 procent ogólnej sumy wierzytelności oraz braku uzasadnionych przyczyn podważających rękojmię należytego wykonania obowiązków przez nadzorcę. Postępowanie objęte tą procedurą będzie się toczyć przez 8-10 miesięcy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie dwóch tygodni od jego złożenia.